Aweiung den 13. August 2004

Dudelsackspiller
Iieregard can der lëtzeburjier Arméi
Royal Air Forces Association Branch

Aasprooschen :
Burjiermeester va Wäiswampich
Här Henri Rinnen

Enthüllen vam Gedenksteen :
Hofsmarschall
Här Jean-Jacques Kasel

Aasprooschen :
Tourismusministère
Här John Schadeck
Englisch Botschaft
Den Botschafter James Clark
Neiseelännisch Botschaft
Den Botschafter Wade Amstrong
Kanadisch Botschaft
Här Alain Hausser
Royal Air Force
Air Marshal Philip Sturley

Seenen :
Paschtuuer
Här Meyer Michel

Nidderleejiung vam Kranz:
De Burjiermeester an den Hofmarschall
Englischen Botschafter
Neiseelännischen Botschafter
Kanadischen Repräsentant
Royal Air Forces

Trompetensignal an Hymne :
Musiksveräiner va Wäiswampich an Ouren
Sonnerie aux Morts - Reveil
Englisch Nationalhymne
Neiseelännisch Nationalhymne
Kanadisch Nationalhymne
Lëtzeburjier Nationalhymne